meta-pixel

AQUA TETRALAC екологичен риполин на водна основа

AQUA TETRALAC е висококачествен екологичен риполин на водна основа, за вътрешна и външна употреба върху дървени повърхности, върху подходящо грундирани метални повърхности, както и за пребоядисване на повърхности със стари лакови бои на основата на разтворители.

Продуктът е сертифициран в съответствие с критериите на Съвета за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС, лесен е за употреба и щадящ околната среда.

Нанася се лесно, има отлична адхезия, отлична покривност и перфектен завършек.

Не пожълтява с времето.

Предлага се във варианти за гланцов, сатенен и матов завършек.

ЛОС (Летливи органични съединения):

Максимално допустимото съдържание на ЛОС, съгласно Директива 2004/42/ЕО, Категория А/г, Тип: ВР, “Вътрешни/външни бояджийски покрития за довършителни работи и облицовъчни плоскости от дърво и метал” е 130g/l (2010). Максималното съдържание на ЛОС в продукта е 79g/l.

УКАЗАНИЯ ЗА ХИГИЕНА, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Да се съхранява извън обсега на деца. Празните опаковки да не се използват за съхранение на хранителни продукти. Да се избягва контакт с кожата и очите, като се носи работно облекло и очила, особено ако боята се нанася чрез пръскане. В случай на контакт с кожата, незабавно я измийте със сапун и вода или с подходящо средство за почистване на кожата. Да не се използват разредители. В случай на контакт с очите, изплакнете веднага обилно с вода и при необходимост потърсете медицинска помощ. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете този съд или неговия етикет. Не изхвърляйте остатъците от боята в мивката, тоалетната или кофата за отпадъци. За изхвърлянето на остатъците и празните опаковки консултирайте се с местните власти. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, тел. +359 2 9154 409 или на лекар.

Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, реакционна маса от 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Възможно е да предизвика алергична реакция.

Copyright © 2020 Tetralux – All Rights Reserved | Powered by Tetralux | Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης