meta-pixel

AQUA TETRALAC ekološka emajl boja na vodenoj bazi

AQUA TETRALAC je visokokvalitetna ekološka emajl boja na vodenoj bazi, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu na drvenim površinama, na odgovarajuće grundiranim metalnim površinama kao i za prefarbavanje starih emajl boja.

Ovo je proizvod koji je sertifikovan u skladu sa kriterijumima za dodelu eko-oznake EU, prilagođen korisniku i životnoj sredini.

Lako se nanosi, ima odličnu moć prijanjanja i pokrivnu moć, kao i izuzetnu završnu obradu.

Ne žuti vremenom.

Dostupan u sjajnoj, satenskoj i mat završnoj obradi.

VOC (isparljiva organska jedinjenja):

Maksimalni sadržaj VOC-a prema Direktivi 2004/42/EK, Kategorija A/d, Tip: Y, „Unutrašnja/spoljna upotreba za završne obloge i ojačanja od drveta i metala“ je 130 g/l (2010). Proizvod sadrži najviše 79g/l. VOC-a.

UPUTSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, BEZBEDNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:

Držati daleko od dece. Ne koristiti prazne posude za odlaganje hrane. Izbegavati dodir sa kožom i očima upotrebom radne uniforme i naočara, posebno u slučaju da se boja aplicira prskanjem. U slučaju dodira sa kožom odmah je operite sapunom i vodom ili odgovarajućim sredstvom za pranje kože. Ne koristiti rastvarače. U slučaju kontakta sa očima isperite ih odmah obilnom količinom vode i ukoliko je neophodno posavetujte se sa lekarom. U slučaju gutanja boje odmah se posavetujte sa lekarom i pokažite ovu posudu ili etiketu. Ne bacajte ostatke boje u sudoperu, wc šolju ili kantu za đubre. Za ostatke i prazne posude posavetujte se sa lokalnim vlastima. Pozovite CENTAR ZA TROVANJE ili stupite u kontakt sa lekarom ukoliko se ne osećate dobro.

Oprez! Prilikom prskanja se mogu udahnuti opasne kapljice. Ne udišite isparenja ili kapljice.

Sadrži 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, reakcionu masu od 5-hlor-2-metil-2H-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Može da izazove alergijsku reakciju.

Copyright © 2020 Tetralux – All Rights Reserved | Powered by Tetralux | Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης