meta-pixel

METALLIC AQUA боя металик на водна основа

METALLIC AQUA е многофункционална акрилна боя на водна основа, подходяща за рисуване, занаятчийски изделия и декориране.

Осигурява висока покривност, нанася се лесно, позволява директно нанасяне върху повечето порьозни повърхности.

Без мирис, с висока устойчивост на атмосферни влияния, както и на износване и на миене.

Може да се използва за декориране на повърхности от бетон, камък, глина, гипс, дърво, картон, желязо, платна, полистирол и други, в интериорни и екстериорни помещения.

ЛОС (Летливи органични съединения):

Максимално допустимото съдържание на ЛОС, съгласно Директива 2004/42/ЕО, Категория А/л, Тип: “ВР”, “Покрития с декоративен ефект”, е 200g/l (2010). Максималното съдържание на ЛОС в продукта е 100g/l.

УКАЗАНИЯ ЗА ХИГИЕНА, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Да се съхранява извън обсега на деца. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/регионалните/държавните/международните разпоредби.

Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, реакционна маса от 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Възможно е да предизвика алергична реакция.

Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

Тел. на Токсикологичен Център: +359 2 9154 233

Продуктът е предназначен за арт приложения.

Copyright © 2022 Tetralux – All Rights Reserved | Powered by Tetralux | Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης