meta-pixel

METALLIC AQUA metalik boja na vodenoj bazi

METALLIC AQUA je višenamenska akrilna boja na vodenoj bazi, pogodna za slikanje, ručni rad i dekoraciju.

Ima izuzetnu pokrivnu moć, jednostavna je za upotrebu i može se nanositi direktno na većinu poroznih površina.

Bez mirisa je i ima veliku otpornost na vremenske uslove, habanje i pranje.

Može se koristiti za ukrašavanje površina od betona, kamena, gline, gipsa, drveta, kartona, gvožđa, platna, polistirena itd. u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

VOC (isparljiva organska jedinjenja):

Maksimalni sadržaj VOC-a prema Direktivi 2004/42/EK, Kategorija A/ib, Tip: Υ, „Premazi sa dekorativnim efektom“ je 200g/l (2010). Proizvod sadrži najviše 100g/l.

UPUTSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, BEZBEDNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:

Držati daleko od dece. Ukoliko zatražite savet lekara, imajte sa sobom ambalažu ili etiketu proizvoda. Izbegavajte kontakt sa očima, kožom ili odećom. Pozovite CENTAR ZA TROVANJE ili stupite u kontakt sa lekarom ukoliko se ne osećate dobro. Odložite sadržaj i pakovanje u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Sadrži 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, reakcionu masu od 5-hlor-2-metil-2H-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Može da izazove alergijsku reakciju.

Oprez! Prilikom prskanja se mogu udahnuti opasne kapljice. Ne udišite isparenja ili kapljice.

Kontakt Centra za trovanje: +381 11 266 11 22

Proizvod je namenjen za umetničku upotrebu.

Copyright © 2022 Tetralux – All Rights Reserved | Powered by Tetralux | Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης