meta-pixel

TETRACRYL акрилна водоотблъскваща мазилка

TETRACRYL е акрилна, еластична, водоотблъскваща мазилка, готова за употреба.

Нанася се върху строителни материали като бетон, неорганична гладка мазилка, циментокартон, гипсокартон, боядисани повърхности, дърво и други, след подходяща подготовка на повърхността.

Отличава се с отлична адхезия, висока водоотблъскваща способност, висока еластичност, не се напуква.

Премахва необходимостта от боядисване на повърхностите, тъй като може да се оцветява, и е идеална като завършващ слой при топлоизолация на сгради.

Подходяща е за интериорни и екстериорни приложения.

ЛОС (Летливи органични съединения):

Максималното съдържание на ЛОС, съгласно Директива 2004/42/ЕО, Категория А/и, Тип: ВР, “Еднокомпонентни покрития със специално предназначение”, е 140g/l (2010). Максималното съдържание на ЛОС в продукта е 139 g/l.

УКАЗАНИЯ ЗА ХИГИЕНА, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Да се съхранява извън обсега на деца. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ на телефон 210 77 93 777 или на лекар. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/регионалните/държавните/международните разпоредби.
Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.
Съдържа: 2-бензизотиазол-3(2H)-он, смес от 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Възможно е да предизвика алергична реакция.