meta-pixel

TETRALAC 3in1 – лакова боя

TETRALAC 3in1 е лакова боя на базата на PU модифицирани висококачествени алкидни смоли, подходяща за интериорна и екстериорна употреба.

Нанася се директно върху ръждясали метални повърхности като антикорозионен грунд и основа, а също и като финишна боя.

Представлява лесно и ефективно решение срещу ръждата, а също и за защита на стари метални повърхности, като врати, метални огради и всякакви железни конструкции.

ЛОС (Летливи органични съединения):

Максималното съдържание на ЛОС, съгласно Директива 2004/42/ЕО, Категория А/и, Тип: “РР”, “Еднокомпонентни покрития със специална функция” е 500 gr/lt (2010). Максималното съдържание на ЛОС в продукта е 499gr/lt.

УКАЗАНИЯ ЗА ХИГИЕНА, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Запалими течност и пари. Може да причини алергична кожна реакция.  Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция (вдишване). Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Да се съхранява извън обсега на деца. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Пушенето забранено. Да се измие старателно след употреба. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.  В СЛУЧАЙ НА ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При пожар: Използвайте пожарогасител ABC за да загасите. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби. Затваряйте контейнера след всяка употреба. Продължителната експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

Съдържа: Въглеводороди, С9-С11, n-алкани, изо-алкани, циклични, <2% ароматни; Въглеводороди, C9-C12, n-алкани, изо-алкани, циклични, ароматни (2-25%); Солвент нафта (нефт), средна алифатна; Кобалт бис (2-етилхексаноат).

Тел. на Токсикологичен Център: +359 2 9154 378/+359 887 435 325

Подходяща за професионална употреба

Copyright © 2022 Tetralux – All Rights Reserved | Powered by Tetralux | Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης