meta-pixel

TETRALAC 3u1 lak

TETRALAC 3u1 je visokokvalitetni lak PU modifikovane alkidne smole za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Nanosi se direktno na zarđale metalne površine kao prajmer, podloga i završna boja, protiv rđe.

Predstavlja lako i efikasno rešenje za rđu i za zaštitu starih metalnih površina, kao što su vrata, ograde i sve vrste gvozdenih konstrukcija.

VOC (isparljiva organska jedinjenja):

Maksimalni sadržaj VOC-a prema Direktivi 2004/42/EK, Kategorija A/Θ, Tip: Δ, „Specijalni jednokomponentni premazi“ je 500gr/l (2010). Proizvod sadrži najviše 499gr/l.

UPUTSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, BEZBEDNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:

Zapaljiva tečnost i isparenja. Može da izazove alergijsku reakciju kože. Izaziva oštećenje organa nakon dužeg ili učestalog izlaganja (udisanja). Može da izazove oštećenje organa nakon dužeg ili učestalog izlaganja. Može da izazove pospanost i nesvesticu. Štetno za vodene organizme, sa dugoročnim posledicama. Držati daleko od dece. Ukoliko zatražite savet lekara, imajte sa sobom ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati daleko od toplote, vrelih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora vatre. Ne pušiti. Operite temeljno nakon korišćenja. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ ličnu zaštitnu opremu za oči/ lice. U SLUČAJU UDISANJA: Izvedite pacijenta na svež vazduh i dozvolite mu da se odmori u položaju koji olakšava disanje. U slučaju požara: Za gašenje koristite ABC aparat za gašenje požara prahom. Odložite sadržaj i/ili njegovu ambalažu u skladu sa sistemom sortiranja vaše opštine. Zatvorite pakovanje nakon svake upotrebe. Duže izlaganje može izazvati suvoću ili pucanje kože.

Oprez! Prilikom prskanja se mogu udahnuti opasne kapljice. Ne udišite isparenja ili kapljice.

Sadrži: Ugljovodonici, C9-C11, n-alkani, izo-alkani, ciklični, <2% aromatičnih.

Kontakt Centra za trovanje: +381 11 3608 440

Za profesionalnu upotrebu

Copyright © 2022 Tetralux – All Rights Reserved | Powered by Tetralux | Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης