meta-pixel

TETRAXYL zaštitni razredivi lak za drvo

Tetraxyl je visokokvalitetan zaštitni i dekorativni razredivi lak, pogodan za sve drvene površine.

Sadrži mešavinu voskova za zaštitu drveta postižući potrebnu vodoodbojnost i istovremeno sprečavajući pojavu buđi i gljivica na površini.

Koristi se na unutrašnjim i spoljašnjim drvenim površinama kao što su fasade, prozori, vrata, kapci, ograde, nadstrešnice, pergole, krovovi itd.

VOC (isparljiva organska jedinjenja):

Maksimalni sadržaj VOC-a prema Direktivi 2004/42/EK, Kategorija A/η, Tip: Δ, „Vezivni prajmeri“ je 750gr/l (2010). Proizvod sadrži najviše 749gr/l.

UPUTSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, BEZBEDNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:

Veoma štetno za vodene organizme, sa dugoročnim posledicama. Može izazvati smrt ako se proguta i uđe u respiratorni trakt.Zapaljiva tečnost i isparenja.Može da izazove alergijsku reakciju kože. Izaziva oštećenje organa nakon dužeg ili učestalog izlaganja.Može da izazove pospanost i nesvesticu.Ukoliko zatražite savet lekara, imajte sa sobom ambalažu ili etiketu proizvoda. Držati daleko od dece. Čuvati daleko od toplote, vrelih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora vatre. Ne pušiti. Operite temeljno nakon korišćenja. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ ličnu zaštitnu opremu za oči/ lice.U SLUČAJU UDISANJA: Izvedite pacijenta na svež vazduh i dozvolite mu da se odmori u položaju koji olakšava disanje.U slučaju požara: Za gašenje koristite ABC aparat za gašenje požara prahom. Odložite sadržaj i/ili njegovu ambalažu u skladu sa sistemom sortiranja vaše opštine. Duže izlaganje može izazvati suvoću ili pucanje kože.

Sadrži 3-jodo-2-propinil butil estar.

Zatvorite pakovanje nakon svake upotrebe.

Kontakt Centra za trovanje: +381 11 3608 440

Za profesionalnu upotrebu

Copyright © 2022 Tetralux – All Rights Reserved | Powered by Tetralux | Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης