meta-pixel

ELITE екологична емулсионна боя

Екологична висококачествена емулсионна боя за интериорна употреба.

Отличава се с висока покривност и нисък разход.

Осигурява приятна и чиста атмосфера, и готови за използване помещения.

Предлага се и в основни разцветки.

ЛОС (Летливи органични съединения):

Максималното съдържание на ЛОС, съгласно Директива 2004/42/ЕО, е 30 g/l (2010). (Категория А: “а”, Тип: ВР – водоразтворими, Матови покрития за вътрешни стени и тавани коефициент на отражение ≤ 25@60°)

Максималното съдържание на ЛОС в продукта, е 9g/l.

УКАЗАНИЯ ЗА ХИГИЕНА, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Да се съхранява извън обсега на деца. Празните опаковки да не се използват за съхранение на хранителни продукти. Да се избягва контакт с кожата и очите, като се носи работно облекло и очила, особено ако боята се нанася чрез пръскане. В случай на контакт с кожата, незабавно я измийте със сапун и вода или с подходящо средство за почистване на кожата. Да не се използват разредители. В случай на контакт с очите, изплакнете веднага обилно с вода и при необходимост потърсете медицинска помощ. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете този съд или неговия етикет. Не изхвърляйте остатъците от боята в мивката, тоалетната или кофата за отпадъци. За изхвърлянето на остатъците и празните опаковки консултирайте се с местните власти.

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, реакционна маса от 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Възможно е да предизвика алергична реакция.

Copyright © 2022 Tetralux – All Rights Reserved | Powered by Tetralux | Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης