meta-pixel

ELITE ekološka plastična boja

Ekološka plastična boja izuzetnog kvaliteta za spoljnu upotrebu.

Poseduje visoku pokrivnu moć i efikasnost.

Obezbeđuje prijatnu, čistu atmosferu i prostore spremne za upotrebu.

Dostupna je i u osnovnim nijansama.

VOC (isparljiva organska jedinjenja)

Maksimalni sadržaj VOC-a prema Direktivi 2004/42/EK iznosi 30g/l (2010). (Kategorija A/a, Tip: Y, Mat za unutrašnju upotrebu, za zidove i plafone (sjaj <25@60ο)). Proizvod sadrži najviše 9g/lt.

UPUTSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, BEZBEDNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Držati daleko od dece. Ne koristiti prazne posude za odlaganje hrane. Izbegavati dodir sa kožom i očima upotrebom radne uniforme i naočara, posebno u slučaju da se boja aplicira prskanjem. U slučaju dodira sa kožom odmah je operite sapunom i vodom ili odgovarajućim sredstvom za pranje kože. Ne koristiti rastvarače. U slučaju kontakta sa očima isperite ih odmah obilnom količinom vode i ukoliko je neophodno posavetujte se sa lekarom. U slučaju gutanja boje odmah se posavetujte sa lekarom i pokažite ovu posudu ili etiketu. Ne bacajte ostatke boje u sudoperu, wc šolju ili kantu za đubre. Za ostatke i prazne posude posavetujte se sa lokalnim vlastima.
Pozovite CENTAR ZA TROVANJE ili stupite u kontakt sa lekarom ukoliko se ne osećate dobro.
Oprez! Prilikom prskanja se mogu udahnuti opasne kapljice. Ne udišite isparenja ili kapljice.
Sadrži 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, reakcionu masu od 5-hlor-2-metil-2H-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1).Može da izazove alergijsku reakciju.

Copyright © 2022 Tetralux – All Rights Reserved | Powered by Tetralux | Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης