meta-pixel

Акрилен грунд на водна основа

Акрилният грунд на водна основа е водоразтворим грунд с белезникав цвят, подходящ за латексови и акрилни бои.

Създава условия за по-добра адхезия и стабилизира повърхността.

Осигурява изключително нисък разход и е най-икономичното решение за грундиране на стени.

ЛОС (Летливи органични съединения):

Максималното съдържание на ЛОС, съгласно Директива 2004/42/ЕО, е 30gr/lt (2010). (Категория А: “з”, Тип: “ВР”, Фиксиращи грундове). Максималното съдържание на ЛОС в продукта е 29gr/lt.

УКАЗАНИЯ ЗА ХИГИЕНА, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Да се съхранява извън обсега на деца. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/регионалните/държавните/международните разпоредби.

Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

Съдържа: смес от 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Възможно е да предизвика алергична реакция. Затваряйте контейнера след всяка употреба.Тел. на Токсикологичен Център: +359 2 9154 409