meta-pixel

Akrilni prajmer na vodenoj bazi

Akrilni prajmer na vodenoj bazi je prljavo bela osnova na vodenoj bazi za plastične i akrilne boje.

Omogućava bolje uslove prijanjanja i stabilizuje površinu.

Pokazuje odlične performanse i najekonomičniji je način grundiranja zidova.

VOC (isparljiva organska jedinjenja):

Maksimalni sadržaj VOC-a prema Direktivi 2004/42/EK iznosi 30gr/l (2010). (Kategorija A: „h“, Tip: Υ, Vezivni prajmeri). Proizvod sadrži najviše 29gr/lt.

UPUTSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, BEZBEDNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:

Držati daleko od dece. Ukoliko zatražite savet lekara, imajte sa sobom ambalažu ili etiketu proizvoda. Izbegavajte kontakt sa očima, kožom ili odećom. Pozovite CENTAR ZA TROVANJE ili stupite u kontakt sa lekarom ukoliko se ne osećate dobro. Odložite sadržaj i pakovanje u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Oprez! Prilikom prskanja se mogu udahnuti opasne kapljice. Ne udišite isparenja ili kapljice.

Sadrži: reakcionu masu od 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Može da izazove alergijsku reakciju. Zatvorite pakovanje nakon svake upotrebe.

Kontakt Centra za trovanje: 011 266 11 22