meta-pixel

Bojë akriliku Velvet për sipërfaqe prej çimentoje

Akriliku Velvet është bojë akriliku për sipërfaqe çimentoje për përdorim profesional.

Është zgjidhje ekonomike për rezistencën ndaj kushteve klimatike të pafavorshme që ofron mbulim dhe rezultat të shkëlqyer.

KOP (Komponimet organike të paqëndrueshme):

Përmbajtja maksimale e KOP sipas Direktivës 2004/42/KE është 40 gr/lt (2010). (Kategoria A: “c”, Tipi: Y, Për mure të ambienteve të jashtme të nënshtresës minerale). Produkti përmban mesatarisht 39 gr/lt.

UDHËZIME PËR SHËNDETIN, SIGURINË DHE MBROJTJEN E MJEDISIT:

Të ruhet larg fëmijëve. Në rast nevoje për këshilla mjekësore, merrni me vete enën e produktit ose etiketën e tij. Të shmanget kontakti me sytë, lëkurën ose veshjet. Nëse nuk ndjeheni mirë, telefononi QENDRËN E HELMIMEVE ose një mjek. Hidhni përmbajtjen dhe enën përkatëse në përputhje me të gjitha rregulloret lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.
Kujdes! Gjatë spërkatjes mund të krijohen spërkla të rrezikshme që mund të thithen gjatë frymëmarrjes. Mos thithni gjatë frymëmarrjes mjegullën ose spërklat. Përmban 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, përzierje prej 5-kloro-2-metil-2H-isotiazol-3-on dhe 2-metil-2H-isotiazol-3-on (3:1). Mund të shkaktojë reaksion alergjik.