meta-pixel

Suva akrilike TETRACRYL e papërshkueshme nga uji

TETRACRYL është suva akrilike, me fleksibilitet të lartë, e papërshkueshme nga uji dhe produkt i gatshëm për përdorim.

Ajo aplikohet në materiale ndërtimi si në beton, suva inorganike të lëmuar, çimento, karton xhes (gips), sipërfaqe të lyera, në dru etj.; aplikimi zbatohet pas përgatitjes së duhur të sipërfaqes ku do të përdoret.

Produkti ngjitet në mënyrë të shkëlqyer, ka rezistencë të lartë ndaj ujit, fleksibilitet të shkëlqyeshëm dhe nuk plasaritet.

Gjithashtu eliminon nevojën për lyerje të sipërfaqeve pasi ngjyroset dhe përbën produktin ideal për t’u përdorur si shtresë përfundimtare për izolimin termik të ndërtesave.

Produkti është i përshtatshëm për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme.

KOP (Komponimet organike të paqëndrueshme):

Përmbajtja maksimale e KOP në përputhje me Direktivën 2004/42/KE, Kategoria A/ë, Tipi: Y “Veshje speciale të përbëra nga një komponent” është 140 gr/litër (2010). Produkti përmban mesatarisht 139 gr/litër.

UDHËZIME PËR SHËNDETIN, SIGURINË DHE MBROJTJEN E MJEDISIT:

Të ruhet larg fëmijëve. Në rast nevoje për këshilla mjekësore, merrni me vete enën e produktit ose etiketën e tij. Të shmanget kontakti me sytë, lëkurën ose veshjet. Nëse nuk ndjeheni mirë, telefononi QENDRËN E HELMIMEVEnë numrin e telefonit 21077 93 777ose një mjek. Hidhni përmbajtjen dhe enën përkatëse në përputhje me të gjitha rregulloret lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Kujdes! Gjatë spërkatjes mund të krijohen spërkla të rrezikshme që mund të thithen gjatë frymëmarrjes. Mos thithni gjatë frymëmarrjes mjegullën ose spërklat.

Përmban: 2-benzisotiazol-3(2H)-on, përzierje prej 5-kloro-2-metil-2H-isotiazol-3-on dhe 2-metil-2H-isotiazol-3-on (3:1). Mund të shkaktojë reaksion alergjik.