meta-pixel

Velvet – акрилна циментова боя

Velvet Acrylic е акрилна циментова боя за професионална употреба.

Икономично решение за устойчивост при неблагоприятни климатични условия, много добра покривност и нисък разход.

ЛОС (Летливи органични съединения):

Максималното съдържание на ЛОС, съгласно Директива 2004/42/ЕО, е 40 gr/lt (2010). (Категория А: “в”, Тип: „ВР“, Покрития за външни стени на минерални основи). Максималното съдържание на ЛОС в продукта е 39gr/lt.

УКАЗАНИЯ ЗА ХИГИЕНА, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Да се съхранява извън обсега на деца. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/регионалните/държавните/международните разпоредби.
Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, реакционна маса от 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Възможно е да предизвика алергична реакция.
Тел. на Токсикологичен Център: +359 2 9154 409