meta-pixel

Velvet akrilna cementna boja

Akrilna Velvet je akrilna cementna boja za profesionalnu upotrebu.

Predstavlja ekonomično rešenje, otporna je na nepovoljne vremenske uslove, ima veoma dobru pokrivnu moć i sjajne performanse.

VOC (isparljiva organska jedinjenja):

Maksimalni sadržaj VOC-a prema Direktivi 2004/42/EK iznosi 40gr/l (2010). (Kategorija A: „γ“, Tip: Υ, za spoljašnje zidove mineralne podloge). Proizvod sadrži najviše 39gr/lt.

UPUTSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, BEZBEDNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:

Držati daleko od dece. Ukoliko zatražite savet lekara, imajte sa sobom ambalažu ili etiketu proizvoda. Izbegavajte kontakt sa očima, kožom ili odećom. Pozovite CENTAR ZA TROVANJE ili stupite u kontakt sa lekarom ukoliko se ne osećate dobro. Odložite sadržaj i pakovanje u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.
Oprez! Prilikom prskanja se mogu udahnuti opasne kapljice. Ne udišite isparenja ili kapljice. Sadrži 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, reakcionu masu od 5-hlor-2-metil-2H-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Može da izazove alergijsku reakciju.
Kontakt Centra za trovanje: 011 266 11 22